QUỸ THIỆN NGUYỆN HẠNH PHÚC VÀO SỔ TAY TẠP CHÍ NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 01/02/2023

 -  515 Lượt xem

Năm 2023, Quỹ thiện Nguyện Hạnh Phúc vinh dự khi tiếp tục được xuất hiện trong tạp chí Tổ Chức Nhà Nước năm 2022 của bộ Nội Vụ.