QUỸ THIỆN NGUYỆN HẠNH PHÚC VÀO SỔ TAY TẠP CHÍ NHÀ NƯỚC NĂM 2023 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 01/02/2023

 -  81 Lượt xem

Năm 2023, Quỹ thiện Nguyện Hạnh Phúc vinh dự khi tiếp tục được xuất hiện trong tạp chí Tổ Chức Nhà Nước năm 2023 của bộ Nội Vụ.